RADPOL S.A. REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY
Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

„Ekspansja innowacji w RADPOL S.A. w Człuchowie – rozwój działalności badawczo–rozwojowej umożliwiającej wdrożenie innowacyjnych na skalę światową technologii i produktów”

Cele projektu:

Celem projektu są badania przemysłowe i prace rozwojowe mające na celu stworzenie prototypu kompleksowego systemu izolacji preizolowanych rur z barierą antydyfuzyjną, w tym muf i kształtek.

Efekty jego realizacji:

Projekt wpisuje się w cel szczegółowy Osi Priorytetowej 1 i cel Poddziałania 1.1.1 – zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. Wsparcie skierowane będzie na rozwinięcie działalności B+R w obszarze ISP 3. W efekcie wdrożone zostanie wyjątkowe w skali światowej rozwiązanie umożliwiające kompleksowe i innowacyjne łączenie rur w terenie przy zapewnieniu szczelności tego łączenia oraz wysokiej jakości, unikalnych właściwości, dających przewagę konkurencyjną rur sieciowanych radiacyjnie z barierą antydyfuzyjną. Rozwiązanie to wdroży innowacyjne produkty -mufy i kształtki z barierą antydyfuzyjną, których nie jest w stanie produkować konkurencja. Dodatkowym efektem będzie poprawa konkurencyjności wnioskodawcy, pozycji regionu i kraju w rankingu innowacyjności.

Wydatki kwalifikowalne projektu: 2 666 712,63 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 010 229,42 zł

„Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnych rur termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie do nadruku termotransferowego, wykonanych z materiałów polimerowych o podwyższonej odporności termicznej na procesy starzenia, z bezhalogenowymi opóźniaczami rozprzestrzeniania płomienia, o niskiej emisji dymów, krotności skurczu 2:1, 3:1, 4:1”

Celem projektu jest opracowanie i wyprodukowanie prototypu pierwszej polskiej rury termokurczliwej przeznaczonej do nadruku termotransferowego,  z bezhalogenowymi opóźniaczami rozprzestrzeniania płomienia o niskiej emisji dymów oraz współczynniku skurczu 2:1;3:1;4:1.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 432 638,10 PLN