Ogłoszenie dla Akcjonariuszy

Ogłoszenie dla Akcjonariuszy

Zarząd Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) informuje, że zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 13 listopada 2023 roku (syg. akt. GD VIII NS Rej KRS 13012/22/351) cena akcji spółki Radpol S.A. podlegających przymusowemu wykupowi na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL spółki akcyjnej nr 4/2022 z dnia 6 czerwca 2022 roku ustalona została ostatecznie na kwotę 3,12 zł (trzy złote 12/100) za jedną akcję.

W związku z powyższym informujemy, że akcjonariusze mniejszościowi, których akcje podlegały wykupowi przymusowemu mogą zgłaszać się do Spółki z wnioskami o dopłatę różnicy pomiędzy ustaloną pierwotnie ceną w wysokości 2,78 (dwa złote 78/100) zł za jedną akcję a wspomnianą wyżej ceną ustaloną przez sąd rejonowy.

W tym celu akcjonariusze mniejszościowi zobowiązani są przedstawić Spółce dokumenty potwierdzające, że na dzień wykupu przymusowego akcji (tj. na dzień 06.06.2022 r.) byli akcjonariuszami Spółki oraz przysługiwała im konkretna liczba akcji Radpol S.A. wraz z oświadczeniem o numerze rachunku bankowego na jaki różnica w cenie akcji miałaby zostać uiszczona.  

Dokumenty należy przesyłać na adres siedziby Spółki: Radpol S.A., ul. Stefana Batorego 14, 77-300 Człuchów.