Kodeks Etyki

KODEKS ETYKI RADPOL S.A.

Firma RADPOL w Regulaminie Pracy, reguluje zagadnienia przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, dając tym samym podstawę do dalszych działań w tym obszarze. Opracowany został a następnie wdrożony „Kodeks Etyki Radpol S.A.” stanowiąc narzędzie wspierające oraz kształtujące w firmie: pożądane postawy, zachowania, budowanie kultury organizacyjnej, kultury pracy i zasad współpracy w oparciu o zasady współżycia społecznego, przepisy prawa, regulacje wewnętrzne oraz wspólne wartości.

Jako lider rynku Elektro-Tech i systemów rurowych, RADPOL czuje się zobowiązany do promowania etyki oraz pragnie dołączyć do grona czołówki światowej pod względem odpowiedzialności korporacyjnej, przestrzegania praw człowieka i ochrony środowiska.

Odpowiedzialność za osiągnięcie tego celu spoczywa na wszystkich pracownikach firmy RADPOL.
Kodeks Etyki został zatwierdzony przez Zarząd Radpol S.A. i stanowi on dla pracowników firmy wzorzec postępowania w stosunku do współpracowników, przełożonych oraz klientów, partnerów i społeczności lokalnych, zarówno w relacjach biznesowych, jak i okołobiznesowych.

PROCEDURA ZAPOBIEGANIA KORUPCJI

Celem niniejszej procedury jest wyeliminowanie wszelkich zjawisk korupcyjnych mogących zachodzić w związku z funkcjonowaniem Radpol S.A. oraz ustalenie jednolitych zasad dotyczących postępowania w razie stwierdzenia nadużyć, zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom dokonywanym na szkodę Spółki.
Celem procedury jest również zapewnienie transparentności działań Spółki względem jej partnerów handlowych.

ZGŁASZANIE SKARG, ZAŻALEŃ, NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NARUSZEŃ PRAWA

Radpol S.A. umożliwia Państwu anonimowe zgłaszanie skarg, zażaleń, nieprawidłowości oraz podejrzeń naruszeń prawa przy wykorzystaniu m.in. poniższego formularza:

Formularz – Zgłaszanie skarg, zażaleń, nieprawidłowości, naruszeń prawa