Metody łączenia rur RC MULTIsafe® i RC MAXIprotect® PP/PE- część I

Metody łączenia rur RC MULTIsafe® i RC MAXIprotect® PP/PE- część I

Zgrzewanie doczołowe rur PE 100 Smart2L® oraz RC MULTIsafe® podlega tym samym zasadom, co zgrzewanie rur z PE100. W przypadku rur RC MAXIprotect® PP/PE-d z taśmą detekcyjną różnica polega na konieczności usunięcia ze strefy zgrzewania płaszcza ochronnego oraz używania w zaciskach zgrzewarek wkładek uwzględniających zwiększoną (przez płaszcz ochronny) średnicę rury.

Rury z PE 100RC produkcji RADPOL mogą być łączone różnymi metodami, jak poniżej:

  • zgrzewanie doczołowe w zakresie średnic ≥ 75 mm,
  • zgrzewanie elektrooporowe głównie w zakresie średnic 25 – 110mm,
  • połączenia mechaniczne: – zaciskowe dla rur wodociągowych – kształtki PE/stal dla rur gazowych,
  • połączenia kołnierzowe (tuleja kołnierzowa PE i kołnierz stalowy).

Wykonawca rurociągu z rur polietylenowych powinien stosować metody łączenia określone w dokumentacji technicznej zatwierdzonej przez użytkownika sieci gazowej, wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Zasady ogólne

Zgrzewanie doczołowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu czołowych powierzchni łączonych elementów w styku z płytą grzewczą, rozgrzaną do wymaganej temperatury, a następnie po odsunięciu od płyty – wzajemnym połączeniu ich ze sobą przy odpowiedniej sile docisku. Chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny. Zabronione jest jego przyspieszanie poprzez np. polewanie wodą, wentylowanie itp. Metodę zgrzewania doczołowego stosuje się do łączenia rur i kształtek polietylenowych o takiej samej średnicy i grubości ścianki na końcach łączonych elementów.

Różnica wskaźnika szybkości płynięcia MFR łączonych elementów ma mniejsze znaczenie. Istotne znaczenie ma fakt, iż wyroby o tej samej geometrii (SDR), wykonane z polietylenów różnych klas, mają inną wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne. Nie powinno łączyć się tą metodą rur o grubości ścianki poniżej 5 mm i średnicy mniejszej od 75 mm, ponieważ błąd współosiowego dopasowania elementów nie może przekraczać 10% grubościścianki. Przy tak małych wartościach określenie wielkości błędu praktycznie staje się niemożliwe. Ze względu na większe dopuszczalne wartości owalności dla rur w zwojach, zgrzewanie doczołowe stosuje się wyłącznie dla rur wykonanych w odcinkach prostych.

Przygotowanie elementów do zgrzewania

Miejsce wykonywania zgrzewów należy chronić przed niekorzystnymi warunkami otoczenia tj. wiatrem, zbyt niską temperaturą, zapyleniem, itp. W takiejsytuacji, należy podjąć adekwatne środki zaradcze np. zgrzewać pod namiotem, podnieść temperaturę miejsca pracy za pomocą nagrzewnicy itp. Zgrzewania doczołowego nie powinno wykonywać się w temperaturze ujemnej, jak również w czasie mgły, niezależnie od temperatury otoczenia. Przy zapewnieniu odpowiednich warunków w pobliżu zgrzewarki, prace mogą być prowadzone niezależnie od pogody. W celu uniknięcia przeciągów wewnątrz rur i nadmiernego schłodzenia zgrzewanych elementów, oba odległe końce należy zaślepić. Końcówki elementów przeznaczonych do zgrzewania czołowego powinny być umocowane w zgrzewarce współosiowo, z zapewnieniem możliwości wzdłużnego przemieszczania jednego z elementów. Bezpośrednio przed zgrzewaniem końcówki powinny być obcięte lub zeskrawane w celu usunięcia warstwy utlenionej.

Zgrzewanie doczołowe rur RC MULTIsafe® odbywa się w sposób identyczny jak tradycyjnych rur z PE100, z zachowaniem tych samych parametrów i procedur zgrzewania. W przypadku zgrzewania rur RC MAXIprotect® PP/PE-d z taśmą detekcyjną należy najpierw usunąć fragment zewnętrznego płaszcza z końców rur na długości umożliwiającej wykonanie zgrzewu. Zdejmowanie płaszcza powinno odbywać się przy użyciu specjalnego narzędzia przeznaczonego do tego celu, które znajduje się w ofercie RADPOL. Podczastej operacji należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć zerwania taśmy detekcyjnej znajdującej się pod płaszczem. Końcówki taśmy należy z odpowiednim zapasem wyprowadzić z końców rur na zewnątrz po obu stronach zgrzewu, a następnie połączyć przez lutowanie lub zaprasowanie (zacisk elektryczny) i pozostawić na zewnątrz zgrzewu. Całość zgrzewu doczołowego wraz z ułożoną na nim taśmą należy zabezpieczyć nałożoną wcześniej na rurę nasuwką termokurczliwą, aby ochronić to miejsce przed wpływem czynników zewnętrznych lub uszkodzeniem mechanicznym.

Po przygotowaniu rur do zgrzewania, wielkość szczeliny pomiędzy łączonymi elementami, po ich dociśnięciu do siebie nie powinna przekraczać:

  • 0,3 mm dla de < 225 mm
  • 0,5 mm dla < de < 400 mm
  • 1,0 mm dla de < 400 mm

Przesunięcie powierzchni zewnętrznych łączonych elementów nie powinno przekraczać 0,1 grubości ścianki. Końce elementów przeznaczonych do łączenia, nie mogą wykazywać uszkodzeń i muszą być wolne od zanieczyszczeń. Dla zapewnienia właściwej jakości zgrzewów, należy zwrócić szczególną uwagę na czystość narzędzi, a w szczególności płyty grzejnej. W tym celu należy używać płynu czyszczącego rozpuszczającego tłuszcze, wiążącego wilgoć iszybko odparowującego oraz nie używanego, czystego, chłonnego i niepylącego papieru.

Końce łączonych elementów powinny być oczyszczone również w sąsiedztwie strefy zgrzewania na długości, co najmniej 10 cm, aby zanieczyszczenia nie dostały się na powierzchnię styku podczas wykonywania czynności technologicznych. Powierzchnie czołowe łączonych elementów należy obrabiać bezpośrednio przed ich zgrzewaniem. W przypadku zanieczyszczenia splanowanych powierzchni czołowych, wystarczające jest oczyszczenie papierem nasączonym płynem czyszczącym.