Krótka charakterystyka układania rur RC MULTIsafe® i RC MAXIprotect® PP/PE metodami wąskowykopowymi

Krótka charakterystyka układania rur RC MULTIsafe® i RC MAXIprotect® PP/PE metodami wąskowykopowymi

Kilka słów o metodach wąskowykopowych układania rur RC MULTIsafe® i RC MAXIprotect® PP/PE.

Płużenie
W skrócie metoda ta polega na wprowadzaniu odcinków rur poprzez bruzdę wykonaną za pomocą lemiesza tzw. pługoukładacza. Na początku i końcu odcinka, wykonywane są wąskie wykopy. Po najechaniu pługoukładaczem nad wykop, przez wnętrze prowadnicy połączonej z lemieszem wprowadzany jest początek rury oraz taśma ostrzegawcza, która jest układana powyżej rury. Po opuszczeniu lemiesza na żądaną głębokość początek rury oraz taśmy ostrzegawczej zakotwione są w gruncie. Dzięki temu podczas przemieszczania się pługoukładacza kolejne metry rury i taśmy wciągane są od góry do wnętrza prowadnicy i wychodząc z niej na dole, obsypywane zostają gruntem, który wcześniej został rozepchnięty lemieszem.

Metoda ta pozwala:

 • wciągać rury bezpośrednio do gruntu,
 • układać na głębokości do 2 m,
 • na wysoką stabilność kierunku i głębokości układania rur dzięki regulacja wysokości pługa,
 • na jednoczesne układanie rury oraz taśmy ostrzegawczej nad nią,
 • na układanie rur w terenie pochyłym, a także w gruntach z wysokim poziomem wód gruntowych,
 • na zachowanie niskiego kosztu układania rur przy zachowaniu wysokiego tempa układania przewodów.

Frezowanie
Metoda polegająca na wykonaniu wykopu o szerokości niewiele większej od średnicy układanej rury, za pomocą koparko-frezarki. Poszczególne odcinki rur łączone są na powierzchni i w całości opuszczane do wykopu bezpośrednio za elementem frezującym, podobnie jak za lemieszem w metodzie płużenia. Następnie rurociąg zasypywany jest rozdrobnionym gruntem rodzimym.

Wymagania przy układaniu rur w technologii wykopu bez podsypki i obsypki piaskowej:

 • Rodzimy materiał z wykopu o nieokreślonym uziarnieniu może być wykorzystany ponownie.
 • Stosowany na obsypkę rury grunt nie powinien powodować powstania niewypełnionych przestrzeni, dziur. Materiał z wykopu powinien zapewniać osiągnięcie wymaganego stopnia zagęszczenia Proctora, w zależności od przewidywanego obciążenia.
 • Należy zwracać uwagę, aby w materiale stosowanym do zasypywania nie występowały kamienie o wielkości mogącej powodować zaciśnięcie rurociągu (przyjmuje się, że wielkością graniczną jest około 60 mm średnicy).
 • Podłoże wykopu powinno zapewnić równomierne podparcie na całej długości rur, umożliwiające prawidłową ich instalację i uzyskanie odpowiedniego spadku.
 • Nie wolno stosować odpadów (np. gruzu, złomu itp.). W przypadku układania rur z PE100 RC metodami wykopowymi w okresie zimowym zabudowa rurociągu powinna odbywać się przy użyciu gruntu niezmrożonego, w zakresie temperatur przewidzianym standardowo jak dla typowych rur PE.