Radpol podsumowuje III kwartał

Radpol podsumowuje III kwartał

Radpol, czołowy producent i dostawca zaawansowanych produktów dla energetyki, ciepłownictwa, instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, w III kwartale 2015 roku osiągnął zysk EBITDA i netto na poziomie odpowiednio 6,1 i 2,2 mln zł, przy 59,7 mln zł przychodów ze sprzedaży. Miniony kwartał okazał się kolejnym okresem spadku zadłużenia finansowego i zdecydowanej poprawy przepływów z działalności operacyjnej. Spółka kończy reorganizację i zmianę modelu zakładowego na dywizyjny oraz wdraża programy oszczędnościowe.

W III kwartale w ujęciu rocznym podstawowe kategorie zysków okazały się słabsze, mimo porównywalnej sprzedaży.

Osiągnięte przez nas wyniki finansowe są skutkiem kilku istotnych czynników. Na naszą działalność wpływają niekorzystne zmiany cen surowców oraz niższa liczba inwestycji w energetyce i wod-kan-gaz w związku z oczekiwaniem na start programów unijnych.To przekłada się na silną presję cenową. Dodatkowo wyniki zostały obciążone zdarzeniami jednorazowymi, związanymi przede wszystkim z konsolidacją Grupy.

Daniel Dajewski
Prezes Zarządu Radpol S.A.

Zdarzenia jednorazowe w okresie dziewięciu miesięcy 2015 roku wyniosły 2,79 mln zł. Utworzono rezerwy na sprzedaż majątku Spółki w Pile i działania związane z przeniesieniem zakładu Finpol Rohr z Warszawy do Lublina. Radpol oprócz konsolidacji Grupy, prowadzi kompleksowy audyt procesów operacyjnych, a wdrożenie jego wyników istotnie poprawi efektywność kosztową.

Prowadzimy działania, których skutkiem będą roczne oszczędności rzędu 4,4 – 5,2 mln zł. Dzięki programowi poprawy efektywności, chcemy obniżyć zarówno koszty stałe, jak i zmienne.

Daniel Dajewski
Prezes Zarządu Radpol S.A.

Wśród prowadzonych programów w ramach dywizji energetycznej wyróżnić można m.in. zwiększanie zdolności produkcyjnych zakładu Wirbet, certyfikację słupów dla kolejnictwa i likwidację niskomarżowanych grup produktowych. W ramach dywizji wod-kan-gaz zakłada się poprawę planowania produkcji i zarządzania zakupami surowców. Zmiany w dywizji ciepłowniczej to przede wszystkim ukończenie z końcem roku prac związanych z przeniesieniem zakładu Finpol Rohr z Warszawy do Kolonii Prawiedniki k. Lublina. To pozwoli Radpolowi w pełni wykorzystać moce produkcyjne obecnego tam zakładu Rurgaz i wygenerować istotne synergie kosztowe. Poza tym, Spółka ubiega się o otrzymanie certyfikacji kompletnych systemów ciepłowniczych na rynki europejskie, co umożliwi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej.