Radpol opublikował wyniki finansowe za 2016 rok

Radpol opublikował wyniki finansowe za 2016 rok

Radpol, producent i dostawca zaawansowanych produktów dla energetyki, ciepłownictwa, instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, w 2016 roku odnotował 143,5 mln zł przychodów ze sprzedaży. Miniony rok był kolejnym okresem spadku zadłużenia finansowego i dalszej ekspansji produktów firmy na rynkach zagranicznych. Spółka zredukowała zadłużenie finansowe o 9 mln zł (10,1%) w porównaniu do 2015 roku. Sprzedaż zagraniczna wzrosła o 30,5%, do poziomu 19,9 mln zł.

W 2016 roku EBITDA wynosiła 1,6 mln zł, natomiast EBIDTA skorygowana o utworzone odpisy aktualizujące majątek trwały wyniosła 5,2 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży Radpolu wyniósł 26 mln zł. Na poziomie zysku netto Spółka wykazała stratę 8,5 mln zł. Przedstawione wyniki są głównie rezultatem niższej sprzedaży wynikającej ze słabszej koniunktury w kluczowych segmentach: energetyka, ciepłownictwo i wod-kan-gaz. Spółka działa w branżach, które są wrażliwe na kondycję gospodarki krajowej. Rok 2016 był kolejnym rokiem spadków wartości nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach działających w branżach stanowiących główne rynki zbytu produktów Spółki. Dla całej branży zapisał się jako rok trudny, charakteryzujący się dużą zmiennością i niepewnością. Na rynku mieliśmy do czynienia ze spowolnieniem dystrybucji funduszy unijnych, przeznaczonych na budowę infrastruktury oraz przedłużającą się niepewnością w obszarze zarówno decyzyjnym wielu spółek, jak i w obszarze legislacyjnym, co spowodowało znaczne opóźnienia w ogłaszaniu i rozstrzyganiu największych przetargów publicznych.

Na słabszą koniunkturę rynkową wskazują dane GUS – produkcja budowlano-montażowa spadła w 2016 roku o 14%. r/r, osiągając najniższy poziom od sześciu lat. W jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej, także nastąpiło zahamowanie inwestycyjne, zaś w spółkach branży energetycznej obroty zmalały aż o 11,0% r/r. W przypadku segmentu wod-kan-gaz niższa skala zamówień rynkowych (brak dużych przetargów) wywołała nadmiar wolnych mocy produkcyjnych w firmach i spadek cen.

Na rynkach zagranicznych Spółka odnosi kolejne sukcesy. W roku 2016 Radpol nawiązał kontakty na nowych rynkach towarowych (systemy ciepłownicze, słupy dla plantacji chmielu). Zanotowano wzrost sprzedaży w segmencie energetycznym i WOD-KAN-GAZ. Wzrosła także wartość eksportu produktów osprzętu termokurczliwego w 2016 do 2,4 mln zł co oznacza wzrost o 23% w porównaniu do 2015 roku. Udział eksportu w przychodach wzrósł do 14% (8% w analogicznym okresie poprzedniego roku).

Radpol, dzięki wdrożeniu programu poprawy efektywności kosztowej, uzyskał dodatkowe oszczędności (w ramach obniżki zarówno kosztów stałych, jak i zmiennych) w wysokości ok. 7,99 mln zł za okres 12 miesięcy 2016 roku. Wszystkie przeprowadzane zmiany przygotowują Spółkę do dalszego rozwoju oraz poprawiają konkurencyjność przedsiębiorstwa.