Caste Study: Wietrzno – rura do kanalizacji RC MAXIprotect

Caste Study: Wietrzno – rura do kanalizacji RC MAXIprotect

Lokalizacja
Wietrzno w gminie Dukla

Zakończenie projektu
Start w styczniu 2023. Termin realizacji inwestycji do końca 2023 r.

Projekt
Budowa kolektora odprowadzającego ścieki z miejscowości Wietrzno do miejscowości Głowienka dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe

Produkt
RC MAXIprotect® SDR11 DZ315 x 28,6 PE/PP z płaszczem zewnętrznym z PP bez taśmy alumiowej, l=12mb

Klient
Neptun Sp. z o.o., podwykonawcą jest firma Machnik Sp. z o.o.

Opis inwestycji

Zadanie pn. „Budowa kolektora odprowadzającego ścieki z miejscowości Wietrzno przez Niżną Łąkę, Bóbrkę, Wrocankę do miejscowości Głowienka dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe” w swym zakresie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kolektora tłocznego oraz grawitacyjnego wraz z tłocznią (przepompownią) odprowadzającego ścieki sanitarne z miejscowości aglomeracji Dukla – Cergowa, Nadole, Jasionka, Teodorówka, Lipowica, Równe, Zboiska, Wietrzno i Dukla do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głowienka. Następnie ścieki poprzez istniejącą kanalizację doprowadzane będą na istniejącą oczyszczalnie ścieków w Krośnie.

Do przepompowywania ścieków z aglomeracji Dukla do Głowienki zaprojektowano tłocznię ścieków o przepustowości 200m3/h

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie: rurociągów kanalizacyjnych z rur RC z płaszczem naddanym z PP, typ rury: RC MAXIprotect®.

Trasa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej będzie przebiegać m.in. terenami zielonymi, drogami gruntowymi, drogami gminnymi i powiatową oraz pod rowami i ciekami wodnymi np. rzeką Jasiołka.

Część prac została udokumentowana na poniższych fotografiach.